บมจ. อสมท ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ "Certificate of ESG100 Company" ประจำปี 2558 ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance)

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2558 นั้น ดำเนินงานโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 ซึ่งมีพันธกิจในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ด้วยการวิจัย (Research) การฝึกอบรม (Training) และการให้คำปรึกษา (Consulting) ด้านบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ภาคเอกชน ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ทำการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 567 บริษัท โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม หรือ CSR ในกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร

อสมท พร้อมจะเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความโปร่งใส บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คนไทยทั้งประเทศ