บทนำ

คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ต่อไปเรียกโดยย่อว่า บมจ. อสมท ) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการ กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่าง ๆ ของ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และความเป็นผู้นำทางธุรกิจ สื่อสารมวลชนครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงมีปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐาน คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจด ทะเบียน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของ บมจ. อสมท ต่อไป