แนวปฏิบัติที่ดีด้านการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สามารถนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรืออาจนำมาซึ่งความลำบากใจและอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจทำให้ บมจ.อสมท เสียประโยชน์ในที่สุด ดังนั้น เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติเรื่องการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.อสมท และระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ของ บมจ.อสมท

แนวทางปฏิบัติ

 1. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
  • 1.1 การให้ของขวัญ หรือของที่ระลึกตามประเพณีนิยม* สามารถกระทำได้โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง มูลค่าของขวัญที่ให้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและไม่เป็นการฟุ่มเฟือย รวมทั้งควรงดการให้ของขวัญ หากการให้ของขวัญมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่อกัน และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท ดังต่อไปนี้
   • 1.1.1 ปฏิทิน ไดอารี่
   • 1.1.2 สินค้าที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ (Corporate Logo/Corporate Brand)
   • 1.1.3 สินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริ สินค้าชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัท หรือสินค้าเพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์ หรือสินค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • 1.2 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
  • 1.3 ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้เกี่ยวข้องของ เจ้าหน้าที่รัฐลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็นการรับแทน
  • 1.4 ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของ บมจ. อสมท เองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
 2. การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด
  • 2.1 บุคลากรของบริษัท พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ในทุกกรณี และมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายการรับของขวัญดังกล่าวอย่างทั่วถึง
  • 2.2 กรณีที่มีความจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องรับของขวัญของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการรวบรวมสิ่งของดังกล่าว และดำเนินการบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ต่อไป เว้นแต่
   • 2.2.1 กรณีเป็นของบริโภค ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาส่วนงานที่ได้รับของขวัญในการบริหารจัดการ
   • 2.2.2 กรณีปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานสามารถรับเป็นของขวัญ ส่วนตัวได้
   • 2.2.3 กรณีของขวัญมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท แต่การรับของขวัญไม่ได้อยู่ในประเพณีนิยมและการปฏิเสธของขวัญ อาจทำให้เกิดความไม่พอใจ หรือกระทบความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ให้แจ้งรายละเอียดการรับของขวัญ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและควรรับหรือไม่ พร้อมกรอกแบบฟอร์มการรับของขวัญส่งให้ ส่วนกำกับและดูแลธรรมาภิบาลองค์กร
   • 2.2.4 หากผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พิจารณาแล้วระบุว่า ไม่สมควรรับ ให้คืนของขวัญแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถส่งคืนกลับผู้ให้ได้ ให้ส่งมอบของขวัญดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานโดยเร็ว และหน่วยงานกำหนดทางเลือกในการจัดการของขวัญ เช่น บริจาคองค์กรการกุศล
  • 2.3 ห้ามบุคลากรของ บมจ.อสมท และครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. อสมท ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมหรือวิชาชีพสื่อสารมวลชน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้

บุคลากรของบริษัทต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หากพบข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อหรือสอบถาม ได้ที่ ส่วนกำกับและดูแล ธรรมาภิบาลองค์กร โทร.02 201 6263 หรือ E-mail : Actmcot@mcot.net

* ประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และหมายความรวมถึง โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย (อ้างอิงจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544)

หากไม่แน่ใจในการตัดสินใจของตน ควรทำเช่นไร

คำแนะนำ ใช้หลักวิญญูชน โดยขอให้ตั้งคำถามกับตนเอง ดังนี้

 • การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่ หากขัดต่อกฎหมาย ให้ยุติ
 • การกระทำนั้นขัดต่อนโยบายบริษัทของท่านหรือไม่ หากขัดต่อนโยบาย ให้ยุติ
 • การกระทำนั้นขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมบริษัทของท่านหรือไม่ หากขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรม ให้ยุติ
 • การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียบริษัทของท่านหรือไม่ หากส่งผลเสีย ให้ยุติ
 • การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท หรือไม่ หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ให้ยุติ
 • การกระทำนั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่ หากก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดี ให้ยุติ

ทั้งนี้ กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนนั้นถูกต้องหรือไม่ ควรหารือผู้บังคับบัญชา หรือสอบถามได้ที่ ส่วนกำกับและดูแลธรรมาภิบาลองค์กร โทร.02 201 6263 หรือ E-mail : Actmcot@mcot.net