โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. พิจารณานโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำไปสู่การปฏิบัติ
  2. สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร พร้อมทั้งนำกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสร้างระเบียบปฏิบัติและการลงทุนในระบบที่เหมาะสม
  3. นำเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความพอเพียงของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
  4. ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่าง ๆ ที่ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยงรายงาน
  5. ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลประสิทธิผลการดำเนินงานทางการบริหารเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
  6. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
  7. เจรจาต่อรองเพื่อให้การประเมินผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท เป็นไปอย่างเหมาะสม
  8. ประสานงานกับกระทรวงการคลัง และบริษัทที่ปรึกษา
  9. จัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท และส่งให้บริษัทที่ปรึกษา และกระทรวงการคลังพิจารณาภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

บมจ. อสมท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร ความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการ บริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ได้กำหนดไว้ ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขัน อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแล กิจการที่ดี (Good Governance) ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการ บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบขึ้น และพัฒนาระบบดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง เพื่อพิจารณาในระดับนโยบาย จัดตั้งฝ่ายบริหารความ เสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยรวม และปฏิบัติหน้าที่ประจำวันแทนคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งได้แต่งตั้ง Risk Coordinator ซึ่งเป็น ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานขึ้น เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมิน ผล และจัดทำรายงานความเสี่ยงในระดับของหน่วยงาน

ขณะเดียวกัน บมจ. อสมท ยังได้มีการกำหนดประเด็น ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงไว้ใน Job Description ของ ทุกหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักและให้ ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิด ชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำคู่มือการ บริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็น แนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ “บมจ. อสมท จะนำการบริหาร ความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจการ ผลิต แพร่ภาพ และกระจายเสียงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตาม มาตรฐานการออกอากาศในระดับสากล รวมทั้งจะพัฒนา ระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการป้องกันมิให้สูญเสียโอกาสที่พึง ได้ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ อันจะนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการสร้างมูลค่า เพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน”

สำหรับปี 2551 บมจ. อสมท ได้ดำเนินการตาม กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยการระดมสมอง ทั้งใน แนวทางจากบนลงล่าง (Top down) โดยคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและผู้บริหารระดับสูง และจากล่างขึ้นบนหรือจาก ระดับปฏิบัติ (Bottom up) เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตามสภาวะการณ์แวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2551 ทั้ง ที่มาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และทำการประเมิน ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กรปี 2551 ที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ บมจ. อสมท เพื่อตอบ สนองต่อรายการความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูง จำนวน 6 ความเสี่ยง โดยรายละเอียดของแต่ละความเสี่ยงและการ บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวแบ่งตามประเภทของความ เสี่ยง สามารถสรุปได้ดังนี้