บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) ดำเนินธุรกิจหลักด้านสื่อสารมวลชน สถานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มบริการ (Service) หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (Media) โดยแปลงสภาพจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 และกระจายหุ้นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ปัจจุบันกระทรวงการคลังถือหุ้นใน บมจ. อสมท ร้อยละ 65.80 ธนาคารออมสินร้อยละ 11.48 และผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 22.72 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

ปัจจุบัน บมจ. อสมท มีการดำเนินธุรกิจประกอบด้วย 1) ธุรกิจสถานีโทรทัศน์ 2) สำนักข่าวไทย 3) ธุรกิจวิทยุกระจายเสียง 4) ธุรกิจให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) และโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ 5) ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่ สำหรับสัญญาร่วมดำเนินกิจการ (สัญญาสัมปทาน) กับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด นั้นสิ้นสุดสัญญาไปเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563