เลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล: นายพรชิต เปี่ยมศรี
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท
ประวัติการศึกษา:
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการทำงาน:
 • ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐและกิจกรรมพิเศษ

การผ่านหลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุ่น 58/2022
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 115/2021

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารโครงการภาครัฐ
 • การตลาด
 • การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี