วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ เที่ยงตรง และรวดเร็ว


พันธกิจ

  1. ผู้ชม/ผู้ฟัง : นำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ผ่านทุกช่องทางที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และรับผิดชอบต่อสังคม
  2. ลูกค้า/คู่ค้า : ส่งมอบคุณค่าและสร้างความผูกพันผ่านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. พนักงาน : พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถอย่างต่อเนื่องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  4. ผู้ถือหุ้น : สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
  5. สังคมชุมชน : ส่งเสริมเนื้อหาและสาระความรู้เพื่อสร้างสังคมตื่นรู้
  6. ประเทศ : สื่อสารเนื้อหาสาระที่เสริมความฉลาดสร้างความเชื่อมั่น และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติ

ค่านิยมขององค์กร (Corporate Values) และพฤติกรรมที่คาดหวังตามค่านิยมองค์กร


แผนยุทธศาสตร์

การมุ่งสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ (MCOT x Strategic Partner)

เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจปัจจุบัน และสร้างแหล่งรายได้ใหม่ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้ในระยะยาว

การเพิ่มความสามารถในการสร้างผลกำไรของธุรกิจ (Increase Profitability)

ให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของลููกค้าในทุกช่องทาง ตลอดจนการบูรณาการ Platform ในการเข้าถึง Lifestyle ของลูกค้ ้าให้มากยิ่งขึ้น

การบริหารจัดการเสถียรภาพระบบการเงิน (Financial Stability)

เพื่อให้บมจ. อสมท มีสภาพคล่องทางธุรกิจในการดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น

เรียนรู้และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชมผู้ฟังพัฒนาเนื้อหารายการ (Content)

ที่ตรงต่อความนิยม ความต้องการ เพื่อให้เป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Content Design and Development)

การปรับเปลียนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Organizational Transformation)

โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญให้มีประสิทธิภาพ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น