ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป บมจ. อสมท. ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 ปี 2563
แบบ 56-1 ปี 2562
แบบ 56-1 ปี 2561
แบบ 56-1 ปี 2560
แบบ 56-1 ปี 2559
แบบ 56-1 ปี 2558
แบบ 56-1 ปี 2557
แบบ 56-1 ปี 2556
แบบ 56-1 ปี 2555
แบบ 56-1 ปี 2554
แบบ 56-1 ปี 2553
แบบ 56-1 ปี 2552
แบบ 56-1 ปี 2551
แบบ 56-1 ปี 2550
แบบ 56-1 ปี 2549