ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท อสมท จำกััด (มหาชน) (“บมจ. อสมท”)
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักด้านกิจการสือสารมวลชน ซึ่งประกอบด้วยกิจการวิทยุโทรทัศน์กิจการวิทยุกระจายเสียง หน่วยงานที่ให้บริการด้านข่าว สื่ออิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่
บุคลากร ณ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 965 คน แบ่งเป็น
- ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป 14 คน
- พนักงาน 951 คน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท ทะเบียนเลขที่ 0107547000745 (เลขที่เดิม 0107574700743)
Home Page www.mcot.net
โทรศัพท์ 0-2201-6000
โทรสาร 0-2245-1435
ทุนจดทะเบียน 3,835,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 767,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 3,435,496,050 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 687,099,210 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด *
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับ บมจ. อสมท และบริษัทอื่น
บุคลากร - คน
ที่ตั้งสำนักงาน อาคารเอนกประสงค์ (บมจ. อสมท) 63/1 ชั้น 11 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2248-2079-80
โทรสาร 0-2248-2081
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
หมายเหตุ : * อยู่ระหว่างการยุติการดำเนินธุรกิจตามมติคณะกรรมการบริษัท
บริษัทย่อย
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ชื่อบริษัท บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด *
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตรายการวิทยุทางสถานีวิทยุฯ บมจ. อสมท การจัดคอนเสิร์ต ผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และเพลง รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บุคลากร - คน
ที่ตั้งสำนักงาน อาคารเอนกประสงค์ (บมจ. อสมท) 63/1 ชั้น 11 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2201-6009
โทรสาร 0-2245-1832
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 88,805,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
หมายเหตุุ : * อยู่ระหว่างการเลิกกิจการตามมติคณะกรรมการบริษัท
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง ที่ตั้ง ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่ตั้ง ที่ตั้ง ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-647-0777
โทรสาร 02-264-0789-09