EN
TH

Menu

01 August 2017

การบรรยาย "บทบาทของบริษัทจดทะเบียนไทยในการดำเนินการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต"

เมื่อที่ 1 ส.ค. 60 อสมท ได้จัดบรรยาย “บทบาทของบริษัทจดทะเบียนไทยในการดำเนินการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” มี นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมี คณะกรรมการ บมจ. อสมท นำโดย นายวีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางภัทรียา เบญจพลชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ นางปานทิพย์ ศรีพิมล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ นางจิราพร คูสุวรรรณ ประธานกรรมการสรรหา พร้อมคณะผู้บริหาร และ Risk Officer เข้าร่วมงาน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการฯ