MCOT Cares x reBOX to School
MCOT Cares : ฃ.ขวด ขอเทิร์น
MCOT Cares ปฏิทินเก่า ให้เรานะ
MCOT Cares x Art Story
MCOT Cares เพื่อชุมชน
การบรรยาย "บทบาทของบริษัทจดทะเบียนไทยในการดำเนินการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต"
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สังคมไทย ชัวร์ก่อนแชร์ เรื่อง จับผิดเรื่องมั่วด้วยตนเอง"
ลงนามความร่วมมือระหว่าง อสมท กับ บจ. พีอีเอ เอ็นคอมฯ
MCOT+S CULTURE DAY
บมจ. อสมท ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 60 นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมลงนามใน "โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร.
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงพิธีกร ผู้ประกาศข่าว และนักจัดรายการวิทยุของ อสมท พร้อมด้วยศิลปินดารา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในโครงการ "หนึ่งดอกไม้ ร้อยสัญญา ล้านภักดี"