EN
TH

Menu

06 July 2017

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สังคมไทย ชัวร์ก่อนแชร์ เรื่อง จับผิดเรื่องมั่วด้วยตนเอง"

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2560 อสมท โดย ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และหน่วยงานพันธมิตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สังคมไทย ชัวร์ก่อนแชร์ เรื่อง จับผิดเรื่องมั่วด้วยตนเอง" เพื่อให้ความรู้กับประชาชนและเสริมภูมิคุ้มกันให้รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น โดยมี นายธนะชัย วงศ์ทองศรี รอง กก.ผอ.ใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร พร้อมคณะผู้บริหาร อสมท และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมงาน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการฯ