EN
TH

Menu

21 June 2017

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 60 นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมลงนามใน "โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร.

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 60 นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมลงนามใน "โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร.

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐชั้นนำและองค์กรต้นแบบ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) และศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน ในลักษณะกลไกประชารัฐ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้พัฒนากลไก และเครื่องมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในการสร้างสรรค์ประชาคมคุณธรรม เพื่อก่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน