EN
TH

Menu

01 August 2021

MCOT Cares เพื่อชุมชน

สื่อกลางรวบรวมความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์ต่างๆ อาทิ โควิด - 19 อุทกภัย ภัยหนาว โดยร่วมมือกับพันธมิตร ทั้งในด้านอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็น เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนที่เดือดร้อน โดยที่ผ่านมา (พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน) โครงการ MCOT Cares เพื่อชุมชน ได้ส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 16 ชุมชน ทั้งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (อาทิ ชุมชนบึงพระราม 9 ชุมชนคนไร้เสียง ชุมชนใต้สะพานโซน 1 (ประชาอุทิศ 76) ชุมชนกองขยะซอยอ่อนนุช 84) และชุมชนในพื้นที่ต่างจังหวัด (อาทิ ชุมชนตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุมชนบ้านโคกไผ่ จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนห้วยเลา อำเภอนาน้อย สถานีอนามัยบ้านห้วยเลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน้ำมวบ จังหวัดน่าน) โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลความช่วยเหลือไปยังชุมชนที่เดือดร้อนอื่นๆ ต่อไป