EN
TH

เมนู

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ เที่ยงตรง และรวดเร็ว

พันธกิจ

ผู้ชม/ผู้ฟัง

นำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ผ่านทุกช่องทางที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และรับผิดชอบต่อสังคม

ลูกค้า/คู่ค้า

ส่งมอบคุณค่าและสร้างความผูกพันผ่านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พนักงาน

พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถอย่างต่อเนื่องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ผู้ถือหุ้น

สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

สังคมชุมชน

ส่งเสริมเนื้อหาและสาระความรู้เพื่อสร้างสังคมตื่นรู้

ประเทศ

สื่อสารเนื้อหาสาระที่เสริมความฉลาดสร้างความเชื่อมั่น และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติ

ค่านิยมขององค์กรและพฤติกรรมที่คาดหวังตามค่านิยมองค์กร