EN
TH

เมนู

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
 • รองประธานกรรมการ บมจ.อสมท
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการบริหาร
นายชาญวิทย์ นาคบุรี
นายชาญวิทย์ นาคบุรี
 • กรรมการ
 • กรรมการค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ
นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่