EN
TH

เมนู

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
 • ประธานกรรมการ
นายบุญสน เจนชัยมหกุล
นายบุญสน เจนชัยมหกุล
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
 • กรรมการบริหาร
นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหา
นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการสรรหา
นางญาณี แสงศรีจันทร์
นางญาณี แสงศรีจันทร์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหา
นายชาญวิทย์ นาคบุรี
นายชาญวิทย์ นาคบุรี
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวศิริพร ไวรุ่งเรืองกุล
นางสาวศิริพร ไวรุ่งเรืองกุล
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง