EN
TH

เมนู

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกทั้งได้ตระหนักดีว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรฐกิจและสังคม บมจ. อสมท จึงได้เข้าร่วมใน "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด และประกาศใช้ "นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น" เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และจะดำเนินการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามโนบายอย่างทั่วกัน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด