EN
TH

เมนู

คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ. อสมท มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ บมจ. อสมท เป็นหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายดำเนินการอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ บมจ. อสมท จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ ทั้งในการกำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และการบริหารงาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการดำเนินกิจการ ในฐานะหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน และ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล หมายถึง การจัดโครงสร้างและกลไก การบริหาร จัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยมี วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว สะท้อนถึงหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

นโยบายและข้อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมดำเนินกิจการ
ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณพนักงานและกรรมการบริษัท
ดาวน์โหลด
นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่
ดาวน์โหลด
กฎบัตร
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
กฎบัตรของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา
ดาวน์โหลด
กฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ดาวน์โหลด
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
ดาวน์โหลด
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด
นโยบายอื่นๆของบริษัท
การตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด
การบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด

เอกสารสำคัญของบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัท
ดาวน์โหลด
หนังสือบริคณห์สนธิ
ดาวน์โหลด