EN
TH

เมนู

นายผาติยุทธ ใจสว่าง
นายผาติยุทธ ใจสว่าง
 • รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่
 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์
 • รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์
 • รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ
นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล
นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล
 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
 • รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกลยุทธ์องค์กร
นางช่อทิพย์ นรเศรษฐ์กุล
นางช่อทิพย์ นรเศรษฐ์กุล
 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารจัดการองค์กร
นายสมหมาย สุวรรณวงษ์
นายสมหมาย สุวรรณวงษ์
 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและขาย
 • รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการตลาด
 • รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการขาย
นายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์
นายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์
 • รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกิจการพิเศษ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบริหารสินทรัพย์
นายธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์
นายธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรมโครงข่าย
นายณัฐพงศ์ ภัทรพงศ์
นายณัฐพงศ์ ภัทรพงศ์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักข่าวไทย
นายขจรศักดิ์ จตุรภัทรนนท์
นายขจรศักดิ์ จตุรภัทรนนท์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน
นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง
นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายไพรัช สันทวี
นายไพรัช สันทวี
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสุวิทย์ ทรัพย์มหาอุดม
นายสุวิทย์ ทรัพย์มหาอุดม
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์
นายนิมิต สุขประเสริฐ
นายนิมิต สุขประเสริฐ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักพัฒนาธุรกิจ
นายเกรียงศักดิ์ กังวานวงศ์
นายเกรียงศักดิ์ กังวานวงศ์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกฎหมาย
นางสาววัลยารีย์ สุรกิจบรรหาร
นางสาววัลยารีย์ สุรกิจบรรหาร
 • ผุู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการขาย