EN
TH

เมนู

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บมจ. อสมท มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสู่การเป็นองค์กรคุณภาพในธุรกิจสื่อที่สร้างสรรค์สังคมไทยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะใช้ศักยภาพขององค์กรในฐานะสื่อสารมวลชน ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “สื่อที่ดีของสังคม ที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ดี” และให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยประธานกรรมการ บมจ. อสมท ได้ประกาศ “นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน” ขึ้น และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการดำเนินงานที่โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ บมจ. อสมท มีแนวทางในการทบทวนนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากสถานการณ์ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยด้านความยั่งยืนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมให้องค์กรได้บรรลุวิสัยทัศน์ ทิศทาง และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บมจ. อสมท เล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานทุกภาคส่วนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน และปฏิบัติตามแนวนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งถ่ายทอดและสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในมิติต่าง ๆ

มิติสิ่งแวดล้อม

มุ่งพัฒนากลยุทธ์ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า นำไปสู่การมีส่วนร่วมของคนในสังคมในการดูแลบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมีแนวทางการพัฒนากระบวนการในการทำงานที่ลดการใช้ทรัพยากร และบริหารจัดการให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

มิติสังคม

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยการบริหารจัดการที่เป็นธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน เคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร ให้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศ ด้วยการส่งเสริมความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร และการนำเสนอเนื้อหาที่เที่ยงตรง เป็นธรรม และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ บนพื้นฐานการทำการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ

มิติบรรษัทภิบาล

บริหารงานและดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ (Accountability) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) ความโปร่งใส (Transparency) มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ (Value Creation) ยึดมั่นในหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics) และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders’ Participation)

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนของ บมจ. อสมท

บมจ. อสมท เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจในฐานะสื่อสารมวลชน ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงผลักดันและอิทธิพลทางความคิด พฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
โดยมีพันธกิจในการสร้างการมีส่วนร่วมและดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบของสื่อ (Media Social Responsibility – MSR) โดยบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ควบคู่ไปกับการกำหนดทิศทางกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน ดังนี้

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน