EN
TH

เมนู

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อสมท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Inventech Connect
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2566
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น