การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 05/05/2565
แจ้งแก้ไขหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 11/04/2565
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อสมท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 29/03/2565
แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Inventech Connect 29/03/2565
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 29/03/2565
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 29/03/2565
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 29/03/2565
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 29/03/2565
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 29/03/2565
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 30/09/2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 30/09/2564