EN
TH

เมนู

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ บมจ. อสมท
อ่านเพิ่มเติม
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
อ่านเพิ่มเติม