EN
TH

เมนู

งดจ่ายปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
อนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
เลือกตั้งประธานกรรมการ บมจ. อสมท
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
อนุมัติงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ บมจ. อสมท
อ่านเพิ่มเติม