EN
TH

เมนู

นายขจรศักดิ์ จตุรภัทรนนท์

นายขจรศักดิ์ จตุรภัทรนนท์


ตำแหน่งใน บมจ. อสมท
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน
สัดส่วนการถือหุ้น
  • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
  • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -