การใช้สิทธิซื้อหุ้นจากกระทรวงการคลังเพื่อส่งคืนหุ้นที่ยืมมา
แจ้งมติที่ประชุม บมจ.อสมท (จัดรูปแบบใหม่)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมท ครั้งพิเศษ 4/2547
คำอธิบายงบการเงินประจำปีเปรียบเทียบปี 2547-2546(จัดหน้าใหม่)
คำอธิบายงบการเงินประจำปีเปรียบเทียบปี 2547 - 2546
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และบริษัทย่อยประจำปี(F45-2)(16สค.47)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี(F45-1)( ณ 16 สิงหาคม 2547 )
ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส3 ปี2547
ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส3 ปี2547
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-2)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่3(F45-1)