คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส1-2548(MD&A)
สรุปผลการดำเนินงานของบมจ.และรวมบริษัทย่อยไตรมาส1-2548(F45-3)
แจ้งการลาออกของพนักงานระดับบริหารของ บมจ. อสมท
แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2/48
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี48และประกาศจ่ายเงินปันผล
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน1/10/47-31/12/47(แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบงวด1/10/47-31/12/47
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3),
แจ้งมติที่ประชุมคณะก.ก.บมจ.อสมท 2/48
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
แจ้งผลการแถลงข่าวโมเดิร์นเรดิโอ
ขอแจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญ ผถห.ครั้งที่1/2548