การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
งดจ่ายปันผลระหว่างกาล
แจ้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ลาออก
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
อนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565