การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ บมจ. อสมท
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
อนุมัติงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท
แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
อนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2562 (แก้ไข template 1)