อนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2562 (แก้ไข template)
การคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
อนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทางเว็บไซต์ของทางบริษัท
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)