การดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน
การได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายเวลาในการส่งงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
แจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ บมจ. อสมท
การครบกำหนดระยะเวลาร่วมดำเนินกิจการให้บริการส่งโทรทัศน์สีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ร่วมกับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต จำกัด (แก้ไข)
การครบกำหนดระยะเวลาร่วมดำเนินกิจการให้บริการส่งโทรทัศน์สีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ร่วมกับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)