มติวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2550 แต่งตั้งและเพิ่มกรรมการ
กรรมการพ้นจากตำแหน่ง
แจ้งกรรมการบริษัทฯลาออก
ผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบ.ย่อยไตรมาสที่3(F45-3)(แก้ไข)
อนุมัติงบการเงินไตรมาสสามปี 50และประธานกรรมการคนใหม่
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2550
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญฯครั้งที่ 1/2550 ทางเว็บไซด์
แจ้งการประชุมวิสามัญครั้งที่1/2550และวันปิดสมุดทะเบียน
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน
นำส่งงบฯQ2/2550พร้อมคำอธิบายฯและมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล