อนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการ บมจ. อสมท
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเยียวยาคลื่น 2600 MHz
การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ขอบริษัท (เพิ่มเติมรายละเอียดวาระที่ 8 เลือกตั้งกรรมการแทน)
แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
แจ้งกรรมการบริษัทลาออก