แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งเลื่อนการประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือแจ้งเลื่อนการประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
แจ้งเลื่อนการประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือแจ้งเลื่อนการประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งแต่งตั้ง CFO