แจ้งข้อพิพาทกับบริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด กรณีการเยียวยาคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์
การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
แจ้งกรรมการบริษัทลาออก (แก้ไข)
แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
การกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
อนุมัติงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเยียวยาคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ และพิจารณาหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน