อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการทางธุรกิจ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อนุมัติงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท
ชี้แจงประเด็นตามที่ปรากฏเป็นข่าวหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ดิน ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท
อนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)