คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
อนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
การดำรงตำการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
เลือกตั้งรองประธานกรรมการ บมจ. อสมท
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทางเว็บไซต์ของทางบริษัท
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อนุมัติงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)